Kapolei High School Going Green Day #80 12/5/2015

Kapolei Going Green Day